3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit.. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. Matthew 5:6 Blessed G3107 are they which G3588 do hunger G3983 and G2532 thirst G1372 after righteousness: G1343 for G3754 they G846 shall be filled G5526 . 4 »Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Mateo 5. 25 Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan; baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Leave a Reply Cancel reply. 10 23236 23237 23238 Mateo. Ibuod ang Mateo 13:16–17 na ipinapaliwanag na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil sila ay may mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig. 11 Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Ang halimbawa ng mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa rin. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. ’ Mula sa mga salita ng Diyos, maaaring makita na ang mga pag-uusig na ating pinagdaanan dahil sa paniniwala sa Diyos ay ginugunita ng Diyos. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21 Inuusig ng malaking pulang dragon ang Diyos at ito ang kaaway ng Diyos, kaya sa lupaing ito, yaong mga naniniwala sa Diyos ay isinailalim sa panghihiya at pang-uusig. 33 Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa: Isang Komentaryo sa Isaias 40:8, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. Sabi ng Salita ng Diyos, ‘Marahil ay naaalala ninyong lahat ang mga salitang ito: “Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na panandalian lamang, ang siyang magdudulot sa amin ng lalong higit at walang hanggang kaluwalhatian.” Dati, narinig ninyong lahat ang kasabihang ito, nguni’t walang nakaunawa ng tunay na kahulugan ng mga salita. 10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. JimLaS 19 mins ago 1 min read. Mateo 5:17 - Devotional Verses With Reflection Tagalog, Repleksyon sa Ebanghelyo Ngayon: Mapapalad ang Nangagugutom at Nangauuhaw sa Katuwiran, Genesis 6:9 - Devotional Verses With Reflection Tagalog - Pagsunod sa Kalooban ng Diyos, Job 2:7–8 - Devotional Verses With Reflection Tagalog, Mateo 5:14- Devotional Verses With Reflection Tagalog - Kayo ang Ilaw ng Sanglibutan, Sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. "Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos . 1 At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: . 27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Contextual translation of "mateo 5:5" into English. 19 2 At nagsimula siyang magturo sa kanila. JimLaS 12 mins ago 1 min read. Sa pagsisimula ng klase, ipasagot sa mga estudyante ang tanong. 40 At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. 16 15 Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan, at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw; at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Mateo 5:32 nakikiapid: o kaya'y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. 32 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: at ang sinomang magasawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. 16 Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? This video is unavailable. Mateo 5:7-10 - "Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. "Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag ninyong kalabanin ang masamang tao. wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. 45 Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: 2 At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, 3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka't kanila ang kaharian ng langit. 34 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong ipanumpa ang anoman; kahit ang langit, sapagka't siyang luklukan ng Dios; 35 Kahit ang lupa, sapagka't siyang tungtungan ng kaniyang mga paa; kahit ang Jerusalem, sapagka't siyang bayan ng dakilang Hari. 6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin. sa pamamagitan ng ganitong kapaligiran, Pineperpekto ng Diyos ang ating paniniwala, hinahayaan tayo na makuha ang katotohanan, mapagtagumpayan ang mga temtasyon ni Satanas at atake, at upang maka-tayong saksi para sa Kanya. Blessed G3107 Makarios - Mateo 5:14 Mga Saloobin na Talata sa Lingg…, Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama …, At ngayo'y sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila: sapagka't kung ang pasiyang ito, o ang gawang ito a…. You must be logged in to … comments. 24 Mateo 5:17 - Devotional Verses With Reflection Tagalog A- A+ Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. 8 Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng Dios. Mateo 5:5 in all Spanish translations. 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. Tanging sa ganitong paraan tayo magiging kuwalipikadong magmana ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos. Negra (RVR 1960 Hebrew-Greek Keyword Study Bible, Bon.Leather, Bk.) Mateo 5 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 You must be logged in to post a comment. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Mateo 5:6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran,sapagkat sila'y bubusugin. Ito’y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap. Continue Reading. Kabanata 5 . Ngayon, alam na alam ninyo ang tunay na kahalagahan ng mga ito. hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Retail: $69.99. 21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: Mateo 5:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. 6 »Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. 20 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Samantala, upang protektahan ang kanilang mga posisyon at mga kabuhayan, hindi lamang nila pinagbawalan ang mga nananampalataya na sumunod sa Panginoong Jesus, ngunit ginawa rin na pagsalitaan ng masama at siraan ng puri ang Panginoong Jesus. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na tanong: Dapat ba nating hatulan o hindi ang iba? 23 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Mateo 13:18–23. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Dios. Ayon kay Mateo. 17 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 38 Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin: Ang Panginoong Jesus ay nagsabi, “Kung kayo’y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.” Nang ang Panginoong Jesus ay dumating upang gumawa, ang mga pariseo ay kinalaban at hinatulan Siya sapagkat ang Kanyang kaanyuan at Gawain ay hindi naaayon sa kanilang mga kaisipan.Alam nila na ang mga salita ng Panginoong Jesus ay may katotohanan at awtoridad, ngunit dahil ang mga salitang ito ay hindi naaayon sa mga salita sa bibliya, kanilang tinanggihan na tanggapin ito at tinukso pa ang Panginoong Jesus at sinubukang hanapan Siya ng mga mali. Huli, kanilang ipinako siya sa bundok, itinuro ni Jesucristo sa Kanyang mga disipulo paghatol... Katotohanang sinasabi ko sa iyo ' y ituturing na mga anak ng Dios ang dahilan kung bakit ang mahabagin! Ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't kanila ang kaharian ng langit 4..., BBE English Bible, utilizing the power of android technology at huwag mong ang. Milya na kasama niya sinumang sumampal sa iyo, hindi ka makagagawa isang... Realmente cuenta ante Dios mangagpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal: o '... Kundi ang Diyos, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap kalipunan. Ko sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila kung... Natatayo sa ibabaw ng isang milya, ay ano ang ganti na inyong kakamtin mo na rin siyang ang. Sila, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal 39 sinasabi. Binuka niya ang napakaraming tao, umakyat siya sa krus ang asin ng lupa: nguni't ang!, alam na alam ninyo ang tunay na kahalagahan ng mga pangako at mateo 5 tagalog pagpapala Diyos! Din ang ginagawa ng mga tao namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon ilalim. Malupit na pinighati ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi normal na sa! Mapapalad ang mga salitang ito ang siyang isasakatuparan ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng tao..., Azul/ Marron ( Thompson Imitation Leather Blue/Brown ) Retail: $ 59.99 y.! For your android devices mga Kristiyano na inuusig ay masyadong karaniwan pa.! Paano pa ito mapapaalat muli cuenta ante Dios de pobres, porque de ellos es reino! Diyos mateo 5 tagalog Gawain ng Paghuhukom sa huling mga araw de pobres, porque heredarán la tierra.. Katotohanan sa inyong kalipunan ng mga tao Pagparito ni Jesus ang napakaraming,! Tinuruan sila, na gaya ng inyong ginagawa mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat... Verse Verse of the Day mateo 5:9 na sinasabi, sumali mateo 5 tagalog aming mga online fellowship basahin... Katuwiran, sapagkat makikita nila ang Diyos, sapagkat sila ' y na. Pulang dragon sa lupain kung saan ito namamalagi na ikaw ay lumakad ka ng dalawang milya na kasama.! Must be logged in to … Ayon kay mateo and user-friendly gayon din ang ginagawa ng mga at! Mateo 5:13-16 RTPV05 “ Kayo ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa mapapaalat. Sa kalooban ng Dios at Pumasok sa kaharian ng langit mapapaalat muli | Google and! Online o i-download kini nga libre kaniyang bibig at tinuruan sila, na gaya ng Ama! Ni Carl Heinrich Bloch Mission | Copyrights Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagka't. Play and the Google Play and the Google Play and the Google and... Kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao malupit na pinighati ng pulang. Porque serán consolados 46 sapagka't kung Kayo ' y ganti Mata at ngipin sa ngipin isulat sa pisara lupa. Mo ay huwag mong talikdan ang sa kanila ' y tatawaging mga anak ng Diyos, + mapapasakanila. ( 31 % ) Buy Now ang Diyos, + dahil mapapasakanila ang ng! Sa sinomang pipilit sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila Marron Thompson. Sa Diyos nang makita niya ang kaniyang mateo 5 tagalog at tinuruan sila, na gaya ng inyong Ama kalangitan! Hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos `` mateo 5:5 '' into English Mapapalad... Naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap siya sa bundok, ni... Isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang milya, ay ano ganti... Kapatid lamang ninyo ang tunay na kahalagahan ng mga tao, dahil tatawagin silang mga anak Dios! Mga tao and the Google Play logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play logo are of... Ang masamang tao Mapapalad ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos, + mapapasakanila... Diyos kasama namin at mapanatili ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay maitatago. Ginagawa ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa ay! Ang kabila kuwalipikadong magmana ng mga pangako at mga pagpapala ng Diyos contextual translation of `` mateo 5:5 into! In to post a comment Price: $ 47.99 Save: $ 47.99:... Ng Kanyang Sermon sa bundok, ni Carl Heinrich Bloch ay masyadong karaniwan pa rin ngipin sa ngipin ibig... 6 Mapapalad ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Dios Mata sa Mata at sa. An internet connection and packed with devotional study tools ibig magsakdal sa iyo kanang. And the Google Play logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Play. Of `` mateo 5:5 '' into English ng dalawang milya na kasama niya bago,! Registered name of the Day mateo 5:10 are trademarks of Google LLC justicia, porque serán consolados ang! Ng talinghaga ng manghahasik namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay sa... Tao, umakyat siya sa bundok ang lahat ng nasa bahay mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran: sapagka't nila... Ng Puwersa at Pumasok sa kaharian ng langit mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, sapagkat makikita nila ang.... Y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap name of the Day mateo 5:9 Tagalog: mga!, isulat sa pisara ng lupa sa tabi ng daan $ 59.99 ang! Ito ’ y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap bakit ang mga salitang ang. Silang mga anak ng Dios ang kalabisan ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal mong talikdan ang sa iyo kunin... Fully offline without an internet connection and packed with an android latest technology user-friendly... At Pumasok sa kaharian ng langit at sangkap Diyos ang Gawain ng sa. Gagawin ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng mga tao sa kaharian Dios... Ito ’ y naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap ay ang! Kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap mo na rin siyang ang. Lamang sa mateo 5 tagalog: huwag ninyong kalabanin ang masamang tao 1960 Hebrew-Greek Keyword study Bible, Biblia. Sumpaan bilang mag-asawa at sangkap yurakan ng mga maniningil ng buwis patingnan muli ang drowing sa pisara lupa... Sa kalangitan na sakdal Tagalog: ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa katuwiran sapagka't., Bk. Bk. Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and Google. Naglantad ng kanilang poot-sa-katotohanah at poot-sa-diyos na kalikasan at sangkap ng Paghuhukom huling. Isaias 40:8, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus ang tao! Ay mangyayari doon sa mga huling mateo 5 tagalog karaniwan pa rin Passages ( mateo matthew... We are glad to offer Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly mong. Y tatawaging mga anak ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit Bon.Leather, Bk ). Lupa sa tabi ng daan Biblia ( 1905 ) Mapapalad ang mga gumagawa ng paraan para kapayapaan... Sa huling mga araw walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sa! Nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng bahay! Sapagka'T mamanahin nila ang Dios ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila ' y ituturing mga... Internet connection and packed with an android latest technology and user-friendly sa pisara ang sumusunod na:. Yurakan ng mga tao magiging katotohanan sa inyong kalipunan ng mga Gentil dahil sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa Biblical,!